Sieć nauczycieli

przedmiotów przyrodniczych

i inicjatorów akcji ekologicznych

Rok szkolny 2021/2022

„Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i inicjatorów akcji ekologicznych” rozpoczyna kolejny rok działalności.Inauguracja pracy rozpocznie się podczas VI edycji warsztatów o tematyce przyrodniczo-leśnej „O lesie w lesie –”O lesie w lesie – czyli rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne” .Warsztaty odbędą się w dniu 17 września 2021 r. w lasach Nadleśnictwa Bielsko, w rejonie Szyndzielni. Warsztaty obejmują zajęcia teoretyczne i praktyczne, a ich treści są zbieżne z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022, w tym: wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach oraz rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne

Prezentację dotychczasowej działalności Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, można obejrzeć - https://youtu.be/M5o3ghgFObc


Barbara Michałek-Piernik

koordynator sieci

Rok szkolny 2020/2021

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i inicjatorów akcji ekologicznych przy RODN “WOM” w Bielsku-Białej we współpracy z Nadleśnictwem Bielsko rozpoczęła 4 rok aktywności.Międzyszkolny zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych zawiązał się w dniu 16 listopada 2017 r.

Sieć działa w oparciu zasadę partnerstwa i stanowi element kompleksowego wspomagania szkół i nauczycieli. Dotychczasowa współpraca nauczycieli umożliwiła wymianę doświadczeń, zasobów oraz podnoszenie kompetencji zawodowych.

Wszystkie spotkania organizowane w ramach sieci współpracy i samokształcenia są bezpłatne. Wśród zaplanowanych działań nauczycieli na bieżący rok szkolny zaplanowano dalsze upowszechnienie zdobytej wiedzy i doświadczenia członków sieci oraz ich warsztatu pracy poprzez publikację “dobrych praktyk” .Barbara Michałek-Piernik

koordynator sieci

DOBRE PRAKTYKI NAUCZYCIELI SIECI

Gabriela Handzel ZSP w Jasienicy

Maria Joniec SP nr 32 w Bielsku-Białej

Nauczanie przez doświadczanie jako budowanie wiedzy o złożoności i różnorodności przyrody

Lucyna Skrudlik-Augustyniak SP nr 2 w Ligocie

Joanna Linnert SP nr 2 w Ligocie

Ogród przyszkolny “Ptasia stołówka” jako propozycja zajęć w terenie budująca wiedzę przyrodniczą i ekologiczną ucznia w młodszym i starszym wieku szkolnym

Renata Lasek SP nr 18 w Bielsku-Białej

Działalność szkolnego koła turystycznego jako forma wspomagania procesu edukacyjnego

Katarzyna Stanclik Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach

Wartość edukacyjna Leśnej Ścieżki Przyrodniczej w Zabrzegu, w Dolinie Górnej Wisły na obszarze chronionym “NATURA 2000”

Anna Sikora - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Działania w środowisku szkolnym i lokalnym na rzecz integralnego rozwoju ucznia i budowania wartości w wychowaniu -

w trakcie ewaluacji.


nauczyciel-konsultant dopuszczający publikacje mgr inż. Barbara Michałek-Piernik

Idea oraz główne cele i zadania sieciowania:

 • doskonalenie zawodowe,

 • pozyskiwanie informacji,

 • wspomaganie szkół i nauczycieli,

 • wzajemne uczenie się oraz wymiana doświadczeń i poglądów,

 • wymiana zasobów,

 • analizę dobrych praktyk,

 • tworzenie nowych rozwiązań,

 • wsparcie koleżeńskie,

 • podnoszenie kompetencji zawodowych,

 • wzbogacenie warsztatu pracy,

 • wspólną pracy związaną z praktyką szkolną.

Współpraca i współdziałanie ma umożliwić łatwiejsze dochodzenie do oczekiwanych rezultatów w sposób:

 • długofalowy i systematyczny,

 • oparty na zaufaniu i wzajemności

Mocne strony sieci:

 • dobrowolność,

 • wykorzystanie inicjatyw i potencjału każdego uczestnika,

 • możliwość konfrontacji poglądów i stanowisk,

 • gromadzenie dorobku.