Strona główna

30.01.2024

Dbałość o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe jako główny kierunek działalności                      

 Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji przyrodniczo-technicznej, 

działającej w RODN „WOM” w Bielsku-Białej, we współpracy z Nadleśnictwem Bielsko

 

W 2017 roku w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej rozpoczął działalność, w ramach sieci współpracy i samokształcenia międzyszkolny zespół nauczycieli aktywnych na polu edukacji przyrodniczo-techniczne – nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i inicjatorów akcji ekologicznych  Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje, doskonalą warsztat i metody swojej pracy, współpracują ze sobą wymieniają doświadczenia oraz zasoby, czego efektem są nowatorskie rozwiązania organizacyjne, metodyczne i programowe. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji przyrodniczo-technicznej jest elementem kompleksowego wspomagania szkół  i nauczycieli. Szkoła potrzebuje nowatorskich narzędzi edukacyjnych, form i metod pracy wykraczających poza utarty sposób myślenia.  Nauka i rozwój to wzajemne ze sobą powiązane procesy a zadaniem szkoły jest kształtowanie zaradnej życiowo jednostki, otwartej na świat i ludzi[1].   Taki pożądany współcześnie model szkoły winien być spójny z poszukiwaniem modelu nauczyciela i ucznia, w myśl  tezy  Wincentego. Okonia, że na fakt dydaktyczny składają się czynności osób nauczających oraz osób uczących się oraz zmiany, jakie dokonują się w uczniach pod wpływem oddziaływania nauczycieli i ich własnej działalności[2]. Do głównych postawionych i zrealizowanych zadań zespołu nauczycieli można zaliczyć wypracowanie modelu zajęć dostosowanych do możliwości i potrzeb rozwojowych uczniów na różnych etapach rozwoju oraz celowe i zamierzone oddziaływanie na środowisko szkolne  i lokalne na rzecz budowania wartości w wychowaniu. Są wśród nich scenariusze zajęć terenowych, które mogą się odbywać nie tylko w lesie, ale i w parkach, a także w ogrodach  i arboretach przyszkolnych oraz inne propozycje form działalności wspomagające proces edukacyjny, w tym działania wzmacniające przywiązanie uczniów do historii i  tradycji  narodowych. Zostały one opublikowane na stronie RODN „WOM” w Bielsku-Białej jako następujące dobre praktyki pedagogiczne https://www.wombb.edu.pl/?page_id=1649:

 

1.      Nauczanie przez doświadczanie jako budowanie wiedzy o złożoności i różnorodności przyrody

autorzy: Pani Gabriela Handzel ZSP w Jasienicy i Pani Maria Joniec SP nr 32 w Bielsku-Białej

2.      Ogród przyszkolny „Ptasia stołówka” jako propozycja zajęć w terenie budująca wiedzę przyrodniczą i ekologiczną ucznia w młodszym i starszym wieku szkolnym

autorzy: Pani Lucyna Skrudlik-Augustyniak i Pani Joanna Linnert SP nr 2 w Ligocie

3.      Działalność szkolnego koła turystycznego jako forma wspomagania procesu edukacyjnego

autor: Pani Renata Lasek; SP nr 18 w Bielsku-Białej

4.      Wartość edukacyjna Leśnej Ścieżki Przyrodniczej w Zabrzegu, w Dolinie Górnej Wisły na obszarze chronionym „NATURA 2000”

autor: Pani Katarzyna Stanclik; ZSS nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach

5.      Działania w środowisku szkolnym i lokalnym na rzecz integralnego rozwoju ucznia i budowania wartości w wychowaniu

autor: Pani Anna Sikora ZSCKR w Bielsku-Białej

6.      Arboretum jako uniwersalna przestrzeń działań edukacyjnych

autor: Pani Alicja Faber i Pani Gabriela Guściora-Konieczna; Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej

7.      Myślenie wykraczające poza schematy, czyli escape room w praktyce szkolnej

autor: Pani Agnieszka Czyż i Pani Iwona Sojka; Szkoła Podstawowa nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach

 

Równocześnie, podjęta przez RODN „WOM” w Bielsku-Białej współpraca  z Nadleśnictwem Bielsko umożliwiła partnerskie działania na rzecz organizowania                                      i prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli, w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej, organizacji konkursów przyrodniczych oraz akcji     i kampanii ekologicznych. Z inicjatywy nauczycieli sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji przyrodniczo-technicznej, działającej w RODN „WOM” w Bielsku-Białej, we współpracy z Nadleśnictwem Bielsko, w ramach projektu Nadleśnictwa Bielsko „Las dla nas. My dla lasu” w 2018 roku została opracowana i zrealizowana objazdowa wystawa edukacyjna składająca się z 10 roll-upów, wraz z obudową metodyczną. Wystawa jest uniwersalną propozycją wspierającą formalną edukację uczniów na każdym etapie kształcenia. Umożliwia na przekształcenie klas szkolnych w miejsca zespołowej pracy uczniów, budującej wiedzę o złożoności i różnorodności przyrody. Udział                        w zajęciach, jak pokazała ewaluacja przeprowadzonych zajęć, wpływa również na wychowanie dzieci młodzieży w duchu zrównoważonego rozwoju. Pilotażowy etap obecności wystawy w szkołach zaangażował kilkudziesięciu nauczycieli i opiekunów oraz grupę ponad tysiąca dwustu uczniów. Od roku szkolnego 2020/21 wystawa jest wypożyczana szkołom i placówkom oświatowym z rejonu Nadleśnictwa Bielsko, dając do chwili obecnej możliwość rozwijania zainteresowań przyrodniczych już u ponad 3000 uczniów, również ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 Aktywność nauczycieli sieci obejmuje również działalność charytatywną, w tym organizację wspólnych spotkań uczniów z seniorami. Spotkania na rzecz dialogu międzypokoleniowego uczą szacunku do osób starszych i rozwijają chęć pomocy innym. Nauczyciele uczestniczą corocznie w akcji społeczno-ekologicznej Fundacji Ekologicznej Arka - Choinki Nadziei. Choinki Nadziei - naturalne drzewka, otrzymywane od Nadleśnictwa Bielsko i własnoręcznie udekorowane przez uczniów są przekazywane do osób starszych, niepełnosprawnych - pensjonariuszy domów spokojnej starości. Drugą odsłoną akcji jest pomoc ptakom, dla których okres późnej jesieni i zimy na terenach miejskich jest trudny ze względu na ograniczony dostęp do pożywienia. Na naturalnych drzewkach zawieszane są kule z ziarnami, do których chętnie przylatują sikorki, wróble, dzwońce a czasami nawet sójki czy dzięcioły. Aby pomóc ptakom należy pamiętać                       o regularnym dokarmianiu, bo ptaki szybko przyzwyczajają się do zimowej stołówki. Oprócz kul można zawiesić karmnik do którego można wsypywać karmę w postaci ziaren zbóż i pestek, jak dyni czy słonecznika. Należy również pamiętać, aby miejsce dokarmiania było niedostępne dla kotów, na bieżąco czyszczone i osłonięte przed opadami śniegu i deszczu. Należy unikać dokarmiania chlebem i odpadkami ze stołu, gdyż nie jest to najlepsza karma dla ptaków.                                                                                 
      Podejmowane działania sieci, w tym organizacja cyklu warsztatów terenowych „O lesie w lesie” pozwalają na rozwijanie postawy cechującej się odpowiedzialnością za stan środowiska przyrodniczego wśród uczniów i nauczycieli, co jest konsekwencją ich rzetelnej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Wypracowane i wdrożone dotychczas strategie budowania wiedzy były możliwe dzięki samodzielnemu doświadczeniu przez nauczycieli przeżyć angażujących, w trakcie pełnienia roli ucznia podczas warsztatów. W bieżącym roku szkolnym odbyła się VII edycja dwudniowych warsztatów dla nauczycieli „O lesie w lesie – czyli woda w lesie”, które odbyły się w stacji uzdatniania wody w Wapienicy oraz Pałacu Czeczów w Kozach. Warsztaty były okazją do przybliżenia uczestnikom zasad prowadzenia na terenie Lasów Państwowych zrównoważonej gospodarki leśnej, której celem jest bilansowaniu potrzeb przyrody, ludzi i ekonomii. Jedną z wielu funkcji lasów jest retencjonowanie wody. Brak wody, spadek poziomu wód gruntowych oraz obserwowane zmiany klimatu i ich wpływ na lasy były tematem dyskusji uczestników warsztatów. Drugi dzień szkolenia został zrealizowany w Pałacu Czeczów w Kozach oraz w towarzyszących pałacowi zabudowaniach. Nauczyciele zwiedzili bogatą ekspozycję Izby Historycznej oraz zapoznali się historią powstania kamieniołomu w Kozach Górnych, na północnym stoku Hrobaczej Łąki w Beskidzie Małym

Poprzednie edycje warsztatów zostały zrealizowane się między innymi w: Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej, Stacji Terenowej Karpackiego Banku Genów w Jaworzynce, ogrodzie roślin skalnych na Szyndzielni, ośrodku Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach, Nadleśnictwie Kobiór, Beskidzkim Domu Zielin „Przytulia”w Brennej, Dworku Myśliwskim „Konczakówka” w Brennej, Kamieniołomie w Kozach, Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach, Kopalni Guido i Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu oraz środowisku przyrodniczym Beskidu Śląskiego w rejonie szczytu Szyndzielni, w Dolinie Wapienicy oraz w rejonie Zbiornika Goczałkowickiego w Dolinie Górnej Wisły.                             

                         Od roku szkolnego 2021/2022 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji przyrodniczo-technicznej jest organizatorem konkursu przyrodniczo-ekologicznego     Edukacja przyrodniczo-ekologiczna w teorii i w praktyce, który jest organizowany w ramach obchodów Dnia Ziemi. Konkurs odbywa się w Szkole Podstawowej nr 10 Towarzystwa Szkolnego  im. M. Reja w Bielsku-Białej, a osobą odpowiedzialną za jego organizację i przebieg w szkole jest członek zespołu nauczycieli Monika Bernacka. Konkurs adresowany jest do uczniów klas          IV-VI szkół podstawowych z powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego oraz z miasta Bielsko-Biała. Konkurs polega na rozwiązaniu zadań problemowych wymagających twórczego i krytycznego myślenia, odnoszących się do treści osiągnięć i umiejętności zawartych w zapisach podstawy programowej kształcenia ogólnego przedmiotów: przyroda i biologa, elementów wiedzy technicznej oraz wiedzy ogólnej. Kolejna edycja konkursu odbędzie się w kwietniu 2024 roku.

W listopadzie 2021 r. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej we współpracy z Nadleśnictwem Bielsko zgłosił kandydaturę Pani Gabrieli           Guściory-Koniecznej – członka sieci do nagrody w konkursie organizowanym corocznie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji Dnia Ziemi. Pani Gabriela Guściora-Konieczna została Ekologiczną Osobowością Roku 2021 za działalność systemową i innowacyjną odpowiedzią na rzecz edukacji ekologicznej w perspektywie zrównoważonego rozwoju. W styczniu  2024 roku została przygotowana przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej rekomendacja do wniosku Oddziału PTTK  PODBESKIDZIE o przyznanie tytułu i medalu „Nauczyciel Kraju Ojczystego” dla Pani Renaty Lasek – aktywnego członka Sieci współpracy samokształcenia nauczycieli edukacji przyrodniczo-technicznej .

Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji przyrodniczo-technicznej funkcjonuje w oparciu o plan pracy przygotowany przez koordynatora z uwzględnieniem potrzeb jej uczestników. Z ramienia Nadleśnictwa Bielsko osobą tą jest Pani Irena Polok a RODN „WOM” w Bielsku-Białej Pani Barbara Michałek-Piernik.

Prezentację aktywności Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji przyrodniczo-technicznej, działającej w RODN „WOM” w Bielsku-Białej, we współpracy            z Nadleśnictwem Bielsko, można obejrzeć na stronie https://www.youtube.com/watch?v=yqXNWJqU6BU

  Monika Bernacka

Barbara Michałek-Piernik

 [1] J. Skibska, Mnemotechniki jako czynnik optymalizujący nabywanie przez dzieci umiejętności czytania i pisania, Oficyna Wydawnicza „Impuls” UAM, Kraków 2012, s.7.

[2] W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003, s. 10.

 

W dniach 18-24 listopada 2023 roku obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach ustanowiony w 2015 roku przez Światową Organizację Zdrowia. 

Poniżej przykazujemy linki do informacji i materiałów otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w odpowiedzi na prośbę Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia, aby zostały one wykorzystane i upowszechnione przez Państwa Nauczycieli  w ramach ogólnopolskiej kampanii: Europejskiego Dnia Wiedzy                  o Antybiotykach oraz Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach.

 

1.    link do wystawy tematycznej https://antybiotyki.edu.pl/edwa/pdf/2023/edwa2023_wystawa_tematyczna.pdf

 

2.    link do plakatu A4 pion https://antybiotyki.edu.pl/edwa/pdf/2023/antybiotyki-plakat-2023-a4.pdf

 

3.    link do plakatu A3pion https://antybiotyki.edu.pl/edwa/pdf/2023/antybiotyki-plakat-2023-a3.pdf

 

4.    link do plakatu A3 poziom https://antybiotyki.edu.pl/edwa/pdf/2023/antybiotyki-plakat-2023-a3-poziom.pdf

 

5.    link do plakatu A2 https://antybiotyki.edu.pl/edwa/pdf/2023/antybiotyki-plakat-2023-a2.pdf

 


Szanowni Państwo,

w imieniu Fundacji Odzyskaj Środowisko zapraszamy do udziału w 2. edycja Programu Polska Stolica Recyklingu skierowanego m.in. do placówek oświatowych (szkół, przedszkoli, uczelni wyższych). Główna nagroda to 50 000 złotych. Organizator przewidział również nagrody specjalne. Bieżąca edycja ruszyła 1 września 2023 roku.

 Jak to działa?

EKOzwroty to darmowa usługa realizowana wspólnie przez Fundację Odzyskaj Środowisko oraz InPost, która polega na tym, by nadać drugie życie używanym, ale wciąż sprawnym przedmiotom.

Wielki Finał odbędzie się 28 lutego 2024 r. i będziemy połączony z Kongresem Miast oraz Instytucji.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Panią  Agnieszka Pabis  - Fundacja Odzyskaj Środowisko
Kontakt:  +48 789 375 529; agnieszka.pabis@odzyskajsrodowisko.pl

Nowy rok szkolny 2023/24

Zapraszamy Państwa do udziału w VII edycji warsztatów terenowych pn. „O lesie w lesie – czyli woda w lesie”.

Organizacja przebiegu zajęć:


I dzień - 22.09.2023, piątek.

08:50 zbiórka, parking Wapienica w Bielsku-Białej.

09:00 - 09:30 przejście do lasu i zajęcia integracyjne.

09:30 - 14:30 warsztaty w lasach i obiektach edukacyjnych Nadleśnictwa Bielsko oraz w obiekcie Zapory Wapienica.


II dzień - 23.09.2023, sobota.

07:50 zbiórka, ul. Panienki poniżej Kamieniołomu w Kozach (uwaga! ul. Piaskowa w remoncie).

08:00 - 12:00  zajęcia terenowe  w Kamieniołomie w Kozach.

12:00 - 12:30 podsumowanie warsztatów.


Organizatorem warsztatów są: Nadleśnictwo Bielsko, Gmina Czechowice-Dziedzice - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach oraz RODN "WOM" w Bielsku-Białej.

Uroczyste sadzenie Dębów Powstań Śląskich

12 czerwca 2023 roku w ogrodzie dendrologicznym Nadleśnictwa Bielsko z udziałem zaproszonych gości zostały posadzone Dęby Powstań Śląskich

We wspólnym sadzeniu wzięli udział Nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsko Pan Michał Sztandera , Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej Pan Władysław Mąsior, Konsultant Regionalnego Ośrodka, opiekun sieci nauczycieli przyrodników Pani Barbara Michałek-Piernik, historyk IPN Pan Marek Łukasik, Uczniowie Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego wraz z opiekunem Panią Anną Sikorą, kadeci z Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku-Białej wraz z opiekunem Panią Moniką Bernacką oraz pracownicy Nadleśnictwa Bielsko.


https://bielsko.katowice.lasy.gov.pl/de/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/uroczyste-sadzenie-debow-powstan-slaskich

opiekun sieci Barbara Michałek-Piernik

Obchody Dnia Ziemi 2023 w kilku odsłonach…

 

Sieć Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Inicjatorów Akcji Ekologicznych działająca w naszym ośrodku we współpracy z Nadleśnictwem Bielsko przygotowała w ramach tegorocznych obchodów Dnia Ziemi kilka wydarzeń.

19 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja  w Bielsku-Białej odbyła się II edycja konkursu przyrodniczo-ekologicznego „Edukacja przyrodniczo-ekologiczna w teorii i w praktyce". Konkurs był adresowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego oraz z miasta Bielska-Biała.

Nagrody dla zwycięzców konkursu wręczyli dyrektor Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, Władysław Mąsior,  zastępca nadleśniczego Nadleśnictw Bielsko Izabela Pigan oraz leśniczy Marcin Giel.

Z ramienia Sieci Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Inicjatorów Akcji Ekologicznych za organizację i przebieg konkursu odpowiedzialne były Monika Masny i Barbara Michałek-Piernik.

Tego samego dnia uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach wzięli udział w warsztatach edukacyjnych w Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach.

Tego dnia uczniowie wraz z nauczycielami, pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach i przedstawicielami Nadleśnictwa Bielsko mieli przeprowadzić akcję sadzenia drzew na terenie Górnego Lasu, jednak ze względu na deszczową aurę i trudne warunki terenowe panujące w lesie, akcja „Sadzimy Las” została przeniesiona do Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach.

Uczniowie w ramach warsztatów mieli okazję zapoznać się z pracą leśnika, zasadami prowadzenia gospodarki leśnej, w tym sadzenia drzew i hodowli lasu. Po przeprowadzeniu praktycznego instruktażu sadzenia drzew, młodzież posadziła sadzonki buka zwyczajnego na terenie CEE. Ponadto, uczniowie mogli poznać gminne walory przyrodnicze zwiedzając użytek ekologiczny „Czechowicką Dolinę Jaskrów” oraz jeden z najokazalszych pomników przyrody na terenie Gminy - dęba szypułkowego o nazwie „Bartek” o obwodzie pnia ponad 5 metrów.

W spotkaniu z młodzieżą wzięli udział m.in. nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsko Michał Sztandera, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Michał Polok, naczelnik Centrum Edukacji Ekologicznej Paweł Mizera, leśniczy leśnictwa Grodziec Grzegorz Mruczek, specjalista ds. edukacji w Nadleśnictwie Bielsko Irena Polok, jak również pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Urzędu oraz pracownicy Centrum Edukacji Ekologicznej.Partnerem przedsięwzięcia było Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Z ramienia Sieci Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Inicjatorów Akcji Ekologicznych za organizację i przebieg konkursu odpowiedzialne były Irena Polok oraz Magdalena Kozłowska.

W piątek 21 kwietnia nauczyciele 4 bielskich szkół wraz uczniami wyruszyli na szlaki turystyczne Beskidów aby wziąć udział w akcji sprzątania lasu. Dzięki zaangażowaniu uczniów udało się zebrać kilkanaście worków śmieci z terenów w pobliżu szlaków turystycznych prowadzących na szczyt Szyndzielni.

W akcji wzięło udział 85 uczniów ze szkół:

- LO Asnyk

- LO nr VI

- Technikum Budowlane

- LO im. T. Kościuszki

Na zakończenie akcji uczniowie wspólnie piekli kiełbaski przy schronisku na Szyndzielni.

Z ramienia Sieci Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Inicjatorów Akcji Ekologicznych za organizację i przebieg akcji sprzątania lasu odpowiedzialne były Gabriela Guściora-Konieczna, Aneta Łukasz, Monika Masny oraz Irena Polok.

opiekun sieci Barbara Michałek-PiernikSerdecznie zapraszamy uczniów do udziału
w konkursie Mikołaj Kopernik - Człowiek Renesansu


Konkurs jest dwuetapowy i zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

·         klasy IV-VI szkoły podstawowej,

·        klasy VII-VIII szkoły podstawowej oraz 1 klasa szkoły ponadpodstawowej.

W obu etapach zadaniem uczestnika konkursu będzie samodzielne rozwiązanie testu wiedzy i umiejętności naukowych w czasie 60 minut. Test obejmuje zagadnienia o życiu, pracy, osiągnięciach Mikołaja Kopernika i epoki, w której żył (20 pytań) oraz umiejętności logicznego myślenia (10 zadań).

O realizację etapu szkolnego konkursu prosimy dyrektorów szkół w swoich placówkach. Zestaw  konkursowy do tego etapu ­– arkusz testu do oceny wiedzy i umiejętności naukowych oraz wzór karty odpowiedzi – zostaną wysłane drogą e-mailową do zgłoszonych szkół w terminie 17 lutego 2023 r. Prosimy o powielenie arkuszy konkursowych w liczbie równej liczbie uczestników w warunkach zapewniających dochowanie tajności ww. arkuszy.

Etap szkolny konkursu odbywa się równolegle we wszystkich szkołach i prosimy o jego przeprowadzenie w dniu 20 lutego 2023 r. w godzinach od 9.00 – 10.00.

Szczegółowe informacje ukażą się na stronie RODN "WOM" w Bielsku-Białej 3 lutego 2023 roku.
Rok szkolny 2022/2023


Zakończenie pracy Sieci nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i inicjatorów akcji ekologicznych działającej w RODN WOM w  Bielsku-Białej we współpracy z Nadleśnictwem Bielsko roku szkolnym 2021/22 odbyło się 13 czerwca w Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej – muzeum w Jaworzu.


 7 czerwca 2022 Beskidzki Festiwal Dobrej EnergiiW Święto Nauki Polskiej 2022 ...

„Najważniejszą postawą uczniów, jaką możemy w nich ukształtować, jest ich pragnienie uczenia się”.

John Dewey 1938
19 lutego w rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika od 2020 roku obchodzony jest Dzień Nauki Polskiej. Święto Nauki Polskiej stanowi inspirację do wzmocnienia zainteresowania nauką.


W ramach tegorocznych, lokalnych obchodów Święta zostało zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  "WOM” w Bielsku-Białej seminarium dla nauczycieli pn. Dlaczego warto uczyć dzieci w młodszym wieku szkolnym myślenia krytycznego? W trakcie zajęć seminaryjnych nauczyciele mieli możliwość zdalnego obejrzenia zajęć laboratoryjnych, które zostały przeprowadzone w NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „AKADEMIA MALUCHA” w ŻYWCU.

Zapraszam do obejrzenia relacji z eksperymentowania

https://www.facebook.com/NiepublicznePrzedszkoleAkademiaMaluchaWZywcu/?ref=bookmarks


Zapraszamy do udziału w kursie doskonalącym pn.Wiedza teoretyczna            o lesie a realny kontakt z przyrodą


Prowadzącym zajęcia jest Pani Irena Polok  - mgr inż. leśnictwa -  specjalista ds. edukacji leśnej z Nadleśnictwa Bielsko.

W programie 12 godzinnego kursu – 3 spotkania  online – ZOOM, (03.02.2022, 10.02 – godz.16.00 – 18.15). Trzeci termin, z uwagi na ferie do ustalenia z uczestnikami kursu.

1.Formy, metody i środki dydaktyczne w edukacji leśnej.

2.Zajęcia terenowe z edukacji leśnej jako atrakcyjne uzupełnienie edukacji szkolnej.

Cena kursu:200 zł

Ilość wszystkich miejsc ograniczona – 10 miejsc.

Kurs jest dla nauczyciele edukacji przedszkolnej (6 - latki),  wczesnoszkolnej, świetlic szkolnych oraz nauczycieli przyrody i biologii w szkole podstawowej.

Link do zapisu:

https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=603352

Po zakończeniu kursu nauczyciele będą mieli możliwość bezpłatnego wypożyczenia do szkół wystawy edukacyjnej "Las dla nas. My dla lasu." (10 roll-upów) wraz z kartami pracy.

Wystawa „Las dla nas. My dla lasu.”  podkreśla ważną rolę lasów w życiu człowieka. Ma na celu zaciekawić ucznia, zachęcić do samodzielnego zdobywania wiedzy o lasach i otaczającej nas przyrodzie.


Serdecznie zapraszamy, w imieniu RODN WOM w Bielsku-Białej

 Barbara Michałek-Piernik – nauczyciel konsultant ds. chemii i edukacji przyrodniczo-technicznej.


Ekologiczna Osobowość 2021 Roku jest wśród nas…


Jeden z najważniejszych i największych konkursów w województwie śląskim związany z ochroną środowiska – „Zielone czeki” – został rozstrzygnięty.

Ekologiczną Osobowością Roku 2021 została Pani Gabriela Guściora-Konieczna – członek sieci nauczycieli przyrodników działającej w RODN „WOM” w Bielsku-Białej we współpracy z Nadleśnictwem Bielsko.

Pani Gabriela Guściora-Konieczna jest pasjonatem, inicjatorem i koordynatorem szeregu przedsięwzięć, które mają na celu pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania przyrody, upowszechnienia wiedzy w zakresie skutków niszczącej działalności gospodarczej i społecznej człowieka oraz rozwijania świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Bielska-Białej i powiatu bielskiego. Można tu wymienić działania takie, jak:

Kandydatura mgr Gabrieli Guściory-Koniecznej do nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w województwie śląskim w kategorii Ekologiczna osobowość roku została poparta przez partnera naszego ośrodka – Nadleśnictwo Bielsko.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

Gabrysiu - GRATULUJEMY!


10 listopada obchodzimy SPiN Day, czyli Międzynarodowy Dzień Centrów i Muzeów Nauki. To doskonała okazja, by przyjrzeć się ciekawym badaniom i odkryciom naukowym!


Jak wygląda praca badaczy mórz i oceanów?

Po co ludzie prowadzą takie badania i w jaki sposób to robią?

Jakie są najbardziej spektakularne okrycia oceanografów?

 Co daje im największą satysfakcję w pracy?

Obejrzenie wykładu pt. „Dlaczego ludzie badają morza i oceany?”, zrealizowanego w ramach projektu „SPIN-aj naukę” pomoże odpowiedzieć na te pytania.


https://www.youtube.com/watch?v=7CnmJPFlOPE


O badaniach morskich opowiada profesor Jan Marcin Węsławski z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie 


XVII edycja ogólnopolskiego konkursu pod hasłem: Oddaj używany telefon komórkowy pomagając innym - pomagasz swojej szkole - http://ekophone.pl/konkurs-ekophone/.

Na stronie www.ekophone.pl jest dostępny plakat do pobrania.Organizator na własny koszt organizujemy odbiór paczki powyżej 4 kg.Po zakończeniu każda szkoła otrzyma nagrody rzeczowe lub kupony Sodexo.

UWAGA: zbiórka używanych, starych telefonów komórkowych bez baterii!

Małopolska Noc Naukowców w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie (MNN2021) w tym roku odbędzie się 24 września 2021 r. w najbliższy piątek w godzinach 12:00-22:00.

Wydarzenie to realizowane będzie całkowicie w formie online a więc każdy bez względu na to gdzie mieszka będzie mógł w nim wziąć udział.


Szczegółowy program MNN2021 w naszym Instytucie dostępny jest na stronie internetowej: https://www.ifj.edu.pl/popularyzacja/mnn2021/program.html .


Przygotowane zostały  dla wszystkich, którzy tego dnia będą chcieli połączyć się z nami szereg materiałów wideo prezentujących wybrane zagadnienia nauki oraz pokazujące specyfikę pracy naukowca w sposób przystępny dla dzieci, młodzieży i niespecjalistów.

W ciągu całej transmisji będzie można kontaktować się z prowadzącymi  i zadawać pytania, dzielić się swoimi opiniami przy użyciu czatu.

W celu wzięcia udziału w MNN2021 należy kliknąć przycisk „Transmisja on-line i materiały wideo”, umieszczony na powyżej wspomnianej stronie: https://www.ifj.edu.pl/popularyzacja/mnn2021/index.html

Przycisk aktywny będzie dopiero w dniu wydarzenia (24.09.2020) od godz. 11:45.


Dla najmłodszych uczniów pracownicy przygotowali film „CREDO – promieniowanie kosmiczne na całym świecie i jego badanie we własnym domu”, w którym zagrały kilkuletnie dzieci.

Zwracamy się uprzejmie z prośbą o podzielenie się informacjami o MNN2021 z uczniami, umieszczenie tych informacji na Państwa stronach internetowych lub mediach społecznościowych.

Z uwagi na to, że transmisja będzie realizowana od godz.: 12:00 – 22:00 jest to dobra okazja by całe rodziny mogły podglądnąć pracę naukowców czy wziąć udział w quizach.  Dlatego prosimy by informację tę udostępnić również rodzicom w dziennikach elektronicznych.

Informacje na temat wydarzenia mogą Państwo śledzić na facebooku IFJ PAN

https://www.facebook.com/InstytutFizykiJadrowejPAN

https://fb.me/e/2DmduZcLN

W IMIENIU ORGANIZATORÓW I PROWADZĄCYCH - prosimy „polubcie” nas a będziecie otrzymywać informacje o kolejnych ciekawych punktach programu MNN2021.Czekamy na Państwa, na uczniów, na ich rodziny 24.09.2021 (najbliższy piątek) od godz. 12:00 w sieci!

18 września w Parku Śląskim Rodzinny Piknik Ekologiczny i konferencja podsumowująca projekt Info SMOG-MED 

https://powietrze.slaskie.pl/content/slaskie-zmienia-powietrze-na-dobre---rodzinny-piknik-ekologiczny-20210915125107


Zapraszamy na  1- dniowe warsztaty terenowe w Beskidzie Śląskim - rejon Szyndzielni w dniu 17 września 2021 roku

 O lesie w lesie – czyli rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne


Organizacja przebiegu zajęć:


Zbiórka; 8:15 parking przy Kościele NMP Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach i przejazd busem do Bielska-Białej; 8.45 parking przy Gemini Park ul. Leszczyńska 20 w Bielsku-Białej B i dalszy przejazd busem pod budynek dolnej stacji kolejki linowej na Szyndzielnię.

  9:00 –  9:30 Wyjazd kolejką linową na Szyndzielnię i przejście na teren zajęć;

  9:30 – 14:00 Zajęcia terenowe.

14:00 – 14:30 Wyjście na wieżę widokową i zjazd kolejką linową do dolnej stacji.


PROGRAM

FILARY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU:

1) ŚRODOWISKO. Formy ochrony przyrody i lasy referencyjne w Nadleśnictwie Bielsko

2) GOSPODARKA . Las zasobem odnawialnym. Zrównoważona gospodarka leśna czyli jak decyzje o wycince drzew dzisiaj wpływają na stan lasu za sto lat.

3) KULTURA. Historyczne miejsce - Ogród roślin skalnych na Szyndzielni.

4) SPOŁECZEŃSTWO. Idea zrównoważonego rozwoju a postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. Jak pogodzić interesy wielu stron? - dyskusja.


Warsztaty są bezpłatne. Zapisy https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=603148


Organizatorzy:

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej

Gmina Czechowice-Dziedzice/ Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach                                         

PGL LP Nadleśnictwo Bielsko


Zapraszamy na  1- dniowe warsztaty terenowe w Beskidzie Śląskim - rejon Szyndzielni w dniu 17 września 2021 roku

 O lesie w lesie – czyli rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne


Organizacja przebiegu zajęć:


Zbiórka; 8:15 parking przy Kościele NMP Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach i przejazd busem do Bielska-Białej; 8.45 parking przy Gemini Park ul. Leszczyńska 20 w Bielsku-Białej B i dalszy przejazd busem pod budynek dolnej stacji kolejki linowej na Szyndzielnię.

  9:00 –  9:30 Wyjazd kolejką linową na Szyndzielnię i przejście na teren zajęć;

  9:30 – 14:00 Zajęcia terenowe.

14:00 – 14:30 Wyjście na wieżę widokową i zjazd kolejką linową do dolnej stacji.


PROGRAM

FILARY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU:

1) ŚRODOWISKO. Formy ochrony przyrody i lasy referencyjne w Nadleśnictwie Bielsko

2) GOSPODARKA . Las zasobem odnawialnym. Zrównoważona gospodarka leśna czyli jak decyzje o wycince drzew dzisiaj wpływają na stan lasu za sto lat.

3) KULTURA. Historyczne miejsce - Ogród roślin skalnych na Szyndzielni.

4) SPOŁECZEŃSTWO. Idea zrównoważonego rozwoju a postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. Jak pogodzić interesy wielu stron? - dyskusja.


Warsztaty są bezpłatne. Zapisy https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=603148


Organizatorzy:

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej

Gmina Czechowice-Dziedzice/ Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach                                         

PGL LP Nadleśnictwo Bielsko


 

Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach 

jako priorytetowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022


Wśród podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 znajduje się punkt: Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20212022


W związku z  powyższym, celem RODN WOM w Bielsku-Białej organizuje konferencje dla nauczycieli, w trakcie których będą poruszane następujące zagadnienia:

1.Zagadnienia z zakresu edukacji ekologicznej w podstawach programowych przedmiotów przyrodniczych na wszystkich etapach edukacyjnych.

2.Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

3.Rozwój zrównoważony.

Zapraszamy do udziału.Szczegółowe informacje na stronie ośrodka - https://rejestracja.wombb.edu.pl/index.html

W kalendarzu „ekologicznym” na wrzesień zaznaczone są ważne daty, w tym między innymi: 22 września Europejski Dzień bez Samochodu, 27 września Światowy Dzień Turystyki, 20-26 września 2021 siódma edycja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (https://www.gov.pl/web/klimat/europejski-tydzien-zrownowazonego-rozwoju -ulotka informacyjna), zachęcam, jeśli Państwo będą mieli sposobność, aby podczas pierwszych spotkań z uczniami wspomnieć o tych wydarzeniach.

Polska jest częścią międzynarodowego ruchu „Clean Up The World”, wywodzącego się z Australii, a w dniach 17-19 września odbędzie się 28.edycja Sprzątanie Świata – Polska 2021. Poniżej podaję link do strony, gdzie można pobrać plakat tegorocznej akcji – MYŚLĘ, WIĘC NIE ŚMIECĘ, Fundacji Nasza Ziemia, która od 1994 jest krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce.

https://drive.google.com/drive/folders/1K9QvKyV8Nx2RmFlx6aSePlcJEM_hoG9r

https://naszaziemia.pl/ssp2021/Zapraszamy do zapoznania się  z webinarium 

Szybka kawa z cukrem – jak badać zanieczyszczenie powietrza

Lekcje z klimatem / Ministerstwo Klimatu i Środowiska

https://lekcjezklimatem.pl/


W poszukiwaniu SKARBÓW PRZYRODY…

Poszukiwanie SKARBÓW PRZYRODY może odbywać się na wiele sposobów…

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Ziemi 2021 zapraszamy do zapoznania się z informatorem o regionalnej edukacji ekologiczno-przyrodniczej w województwie śląskim:

"Śląskie. Tu edukujemy. Regionalna edukacja ekologiczno-przyrodnicza"

Wydawca: Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice 2020

22 kwietnia Międzynarodowy DZIEŃ ZIEMI

https://lekcjezklimatem.pl/


W dniu 21 kwietnia 2021 r. o godz. 15:00 na platformie Microsoft Teams odbędzie się prelekcja ekspertki z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Pani Kseni Ludwiniak (Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej), dotycząca dokumentu #PEP2040. >> https://fb.me/e/2k35brzfT

Wydarzenie to organizowane jest we współpracy z

Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej


Ogólnopolska Konferencja Akademia Przyrodnika Online

20.03.2021 dla wszystkich nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Szczegółowe informacje i zapisy Zostały  opublikowane wyniki konkursu "CZŁOWIEK A ŚRODOWISKO" - 22.01.2021

Na konkurs wpłynęło około 200 prac, w tym ponad 60 w kategorii prac literackich


W kategorii prac plastycznych:   

Klasy I – III

 I miejsce - Marek Piernik, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach  Dziedzicach 

 II miejsce - Jakub Iskrzycki,  SP nr 1 w Jaworzu, klasa 1 b 

III miejsce - Laura Kozłowska,  SP im. św. J. Kantego w Bestwinie

Wyróżnienia: Iga Waliczek, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudzicy, klasa 1 b,

Milena Szopa ZSP w Kaniowie klasa 1 b, Michał Fejdych ZSP w Kaniowie,

klasa 2 a, Łucja Absalon, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu, klasa 1 c, Bartosz Feruga, ZSzP w Rudzicy, klasa 1b 

Klasy IV – VI

I miejsce - Emil Suchy, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu, klasa 4a

I miejsce - Anna Habda, SP nr 1 w Jaworzu, klasa VI a

 II miejsce - Mateusz Janik,  Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Czechowicach – Dziedzicach, klasa 5 a

III miejsce - Alan Knichał,  Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu im. Marii Dąbrowskiej, klasa 4 a  

Wyróżnienia:  Anna Michalska Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu, klasa 4 b,

Laura Nawrocka ZSP w Bestwinie, klasa 4   

Klasy VII – VIII

II miejsce - Wiktoria Wróblewska,  klasa 7 Szkoła Podstawowa nr 7 w Czańcu

 II miejsce - Antonina Foksińska,  ZSP Bestwina, ul. Szkolna 11 w Bestwinie,

klasa 7

Nagroda specjalna - Joanna Pinkosz SP nr 18 im. CK Norwida w Bielsku – Białej, klasa 8   

W kategorii prac fotograficznych:

I miejsce  - Zuzanna Sojka , Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy, klasa 4a

 II miejsce – Otylia Pytlak, SP w Hecznarowicach, klasa VII

III miejsce – Paweł Szpyra – SP nr 10 w Czechowicach – Dziedzicach, klasa 8    

W kategorii prac literackich:

Klasy I – III

I miejsce - Lena Januszyk,  ZSP Kaniów, klasa 3 b.

 Klasy IV – VI

I miejsce - Bogdan Filapek , SP nr 1 w Wilkowicach, klasa 4 a

II miejsce - Kuba Waluś – SP nr 1 w Wilkowicach , klasa 6 a

II miejsce  - Emilia Maciejczyk, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach, klasa 4 a

III miejsce – Emilia Łukawska ZSzP nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach   

Wyróżnienia: Aleksandra Jarząbek, ZSZP nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach, klasa 4 a, Oliwia Maj, SP nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach – Dziedzicach

 Klasy VII – VIII

I miejsce - Franciszek Owczarek -  SP nr 1 w Jaworzu, klasa 8 a

II miejsce - Magdalena Jankowska SP nr 6 w Czechowicach – Dziedzicach, klasa 8

II miejsce - Paweł Szpyra, ZSzP nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach, klasa 8a

 III miejsce – Magdalena Jankowska, SP nr 6 w Czechowicach – Dziedzicach, klasa 8  

III miejsce – Viktoria Rzezińska, ZSzP nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach, klasa

8 b

Wyróżnienia:  Maja Dudzińska SP nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach, Julia Kremser, ZSzP nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach,

W kategorii prac multimedialnych: 

I miejsce - Amelia Białek, ZSP im J.Pawła II w Rudzicy, klasa 7

II miejsce - Bartosz Rygiel , SP nr 3 w Ligocie

III miejsce - Zofia Moczek SP w Bestwinie, ul. Szkolna 11

Nagroda specjalna - Dorota Kosek, SP nr 18 w Bielsku - Białej, klasa 6 c  


 XVII edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego "Człowiek a środowisko" 

KONKURS  Ekologiczny organizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej.


UWAGA!

 TERMIN ZŁOŻENIA PRAC KONKURSOWYCH ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 11 GRUDNIA 2020

Prace: plastyczne, literackie, fotograficzne i multimedialne można wysłać/dostarczyć do 13.11.2020

adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40, Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki,

 z dopiskiem: „Konkurs Ekologiczny, pokój 308”  lub osobiście poprzez wrzucenie do skrzynki korespondencyjnej       w holu Starostwa Powiatowego w Bielsku - Białej.

 link do regulaminu https://powiat.bielsko.pl/strona-206-powiatowy_konkurs_ekologiczny_czlowiek.html


 XVII edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego "Człowiek a środowisko" 

KONKURS  Ekologiczny organizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej.


UWAGA!

 TERMIN ZŁOŻENIA PRAC KONKURSOWYCH ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 11 GRUDNIA 2020

Prace: plastyczne, literackie, fotograficzne i multimedialne można wysłać/dostarczyć do 13.11.2020

adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40, Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki,

 z dopiskiem: „Konkurs Ekologiczny, pokój 308”  lub osobiście poprzez wrzucenie do skrzynki korespondencyjnej       w holu Starostwa Powiatowego w Bielsku - Białej.

 link do regulaminu https://powiat.bielsko.pl/strona-206-powiatowy_konkurs_ekologiczny_czlowiek.html


„Cóż jest piękniejszego, niż wysokie drzewa!”

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Krajobrazu MEN  skierowało apel  do organizowania wydarzeń związanych z ideą święta. 

 czytaj więcej  

https://www.gov.pl/web/edukacja/zapraszamy-do-udzialu-w-obchodach-dnia-krajobrazu

https://operon.pl/Aktualnosci/Po-szkole/Edukacja-przez-spacer?utm_source=SARE&utm_medium=email&utm_campaign=Edukacja+przez+spacer+-+i+nowe+obostrzenia+wprowadzone+przez+MEN

W związku ze znaczącym wzrostem liczby zachorowań na Covid-19 i objęciem przez Radę Ministrów całego kraju tzw. żółtą strefą, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska dziękuje wszystkim instytucjom, organizacjom i innym podmiotom za zaangażowanie w obchody Dnia Krajobrazu i już podjęte działania.W związku z troską o zdrowie i odpowiedzialność za siebie nawzajem został wystosowany apel do wszystkich podmiotów, które zaplanowały spacery krajobrazowe o ich odwołanie lub zmianę formuły wydarzeń, w tym rozważenie możliwości podjęcia działań internetowych, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu z uczestnikami wydarzenia.

Możemy również zastanowić się, co jest ważne, abyśmy mogli zachwycić się pięknem wysokich drzew ...

może dbałość o stan czystości naszego powietrza?

1.Troska o środowisko naturalne oraz jakość życia mieszkańców naszego województwa są priorytetem Zarządu i Sejmiku Województwa Śląskiego  czytaj więcej https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-antysmogowa--realizacja-oceana-i-plany-na-przyszlosc

2.Troska o środowisko naturalne oraz jakość Twojego życia, o które możesz zatroszczyć się sam każdego dnia!

20 października 2020 już po raz piąty obchodzony będzie Dzień Krajobrazu,

 święto ustanowione z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 


Inicjatywa została poparta przez Konferencję Stron Europejskiej Konwencji Krajobrazowej Rady Europy i od 2017 r. 20 października jest Międzynarodowym Dniem Krajobrazu.

Celem Dnia Krajobrazu jest promowanie zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu oraz pokazanie jak ważną rolę w życiu człowieka pełni otaczająca przestrzeń i jaki ma wpływ na jakość naszego życia.

 

17.09.2020 w godz.17:00 - 18:00 webinarium dla nauczycieli i edukatorów 


Spotkanie odbędzie się na kanale Youtube POLSA (https://youtu.be/STx188GnE2Q


17.09.2020 w godz.17:00 - 18:00 webinarium dla nauczycieli i edukatorów 

WIEDZA O KOSMOSIE

 Polska Agencja Kosmiczna we współpracy z Biurem Edukacji Kosmicznej ESERO-Polska zapraszają na webinarium, którzy chcą w sposób nowoczesny, atrakcyjny i urozmaicony przekazywać młodym ludziom wiedzę o kosmosie.

W programie:

-        jak sprawnie poruszać się i do czego wykorzystywać zasoby na stronach ESERO i ESA (wyzwania, scenariusze, filmiki, inne),

-        bieżąca oferta i zapowiedzi działań edukacyjnych POLSA (m. in. projekt „Future Space”, konkurs „Moje kosmiczne wakacje”). 

Spotkanie odbędzie się na kanale Youtube POLSA (https://youtu.be/STx188GnE2Q


7 września 2020 PONIEDZIAŁEK

RODN "WOM" w Bielsku-Białej 

godz.15.00-16.30

BEZPŁATNE WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH


Wykorzystanie multimedialnych map w procesie dydaktycznym - ZaTIKowane zajęcia lekcyjne
z przedmiotów przyrodniczych.

PROGRAM

Prezentacja i przedstawienie funkcjonalności platformy Meridian Prime.

ZaTIKowane zajęcia lekcyjne z przedmiotów przyrodniczych.

Dyskusja i omówienie pytań uczestników.

Część warsztatowa - praca z zasobami platformy, ćwiczenia w tworzeniu własnych treści.

Podsumowanie zajęć i rozdanie certyfikatów.


Szczegółowe informacje

Zarejestruj się – liczba miejsc ograniczona

W przypadku osób, które nie posiadają konta w systemie, konieczne jest wcześniejsza rejestracja (założenie) takiego konta: https://rejestracja.wombb.edu.pl/register.html 


Prowadzący: Marcin Gąsiorowski 

Wydawnictwo Meridian 


Zapraszamy czynnych zawodowo nauczycieli

Barbara Michałek-Piernik

Konferencja naukowa „Przyroda żywa województwa śląskiego – stan poznania, ochrony i zagrożenia”


Szanowni Przyrodnicy!

W zatwierdzonym planie pracy Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska na rok 2020 zostało zaplanowane zorganizowanie jednodniowej konferencji naukowej na temat „Przyroda żywa województwa śląskiego – stan poznania, ochrony i zagrożenia”. Jej celem było podsumowanie dotychczasowych badań nad przyrodą województwa śląskiego, prowadzonych przez instytucje naukowe, towarzystwa i organizacje oraz miłośników przyrody, a także prezentacja ich dorobku. W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, zorganizowanie tej konferencji nie jest możliwe. Dlatego postanowiono wydać publikację dotyczącą tematu konferencji w formie raportu o stanie przyrody województwa śląskiego.

Planowane wydawnictwo stanowi wkład Województwa Śląskiego w realizację celów proklamowanej Dekady Bioróżnorodności Organizacji Narodów Zjednoczonych 2011-2020 (United Nations Decade on Biodiversity 2011-2020), którą zapoczątkował w roku 2010 Rok Różnorodności Biologicznej ONZ. Cele badań i ochrony różnorodności biologicznej w województwie śląskim zostały już uwzględnione w Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030 (przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego w roku 2012) oraz w 6 tomach wydawnictwa seryjnego Raporty Opinie, wydanych przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w latach 2012-2013.      

Planowane wydawnictwo będzie monografią, zawierającą zamówione artykuły przeglądowe opracowane przez specjalistów z różnych dziedzin przyrodoznawstwa oraz artykuły nadesłane przez zainteresowanych badaczy w terminie do 31 sierpnia 2020 r. Wszystkie artykuły będą recenzowane, zostanie powołany Komitet Naukowy oraz Komitet Redakcyjny wydawnictwa. Druk wydawnictwa planowany jest w grudniu 2020 roku.     

Artykuły należy przygotować zgodnie ze wskazówkami dla autorów (w załączeniu).  

Jerzy Parusel

Dyrektor

Wskazówki dla autorów można pobrać ze strony http://www.cdpgs.katowice.pl/

Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli/edukatorów i uczniów w zakresie edukacji ekologiczno-przyrodniczej w województwie śląskim.

Do 15 czerwca 2020 prosimy o wypełnienie ankiety przygotowanej przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 

 http://www.cdpgs.katowice.pl/przeglad-aktualnosci/365-ankieta-dla-nauczycieli-edukatorow

Szczegółowe informacje https://www.wombb.edu.pl/?p=9698

1.06. 2020   Konkurs internetowy - Parki Krajobrazowe Polski

Konkurs internetowy przeznaczony jest dla uczniów, którzy uczęszczają do szkół podstawowych zlokalizowanych na obszarze gmin, na terenie których znajdują się Parki Krajobrazowe. Na terenie województwa  śląskiego znajduje się 8 parków krajobrazowych, a w naszym rejonie 3 z nich:

Park Krajobrazowy Beskidu Małego

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego

Żywiecki Park Krajobrazowy

KIEDY?

Od 1 czerwca do końca roku szkolnego czyli 26 czerwca. 

I etap będzie trwał od 1 do 25 czerwca (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem Bożego Ciała i piątku 12 czerwca). O godzinie 8.00 publikowany będzie zestaw składający się z 5 pytań testowych. Pytania dostępne będą do godziny 20.00. Przez pierwsze dwa tygodnie możecie się spodziewać stosunkowo łatwych pytań, a później poziom trudności będzie wzrastał. Finał odbędzie się 26 czerwca 2020 r. w godzinach 16.00-18.00. 

Organizatorem konkursu jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego we współpracy z Porozumieniem Parków Krajobrazowych Polski.

Konkurs ma charakter ogólnopolski.

Informacje o konkursie na stronie https://konkursy.zpkwm.pl/konkurs-pkp/

https://konkursy.zpkwm.pl/regulamin-konkursu-parki-krajobrazowe-polski/


Bezpłatna eKonferencja dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

14.05.2020, godz. 12:00-16:00 

Jak zorganizować naukę przedmiotów przyrodniczych na odległość? Czym różni się zdalne nauczanie biologii, chemii, fizyki i geografii? Oraz jak otrzymać dofinansowanie na zakup wyposażenia szkolnych pracowni, w tym zasobów multimedialnych – tak ważnych w edukacji na odległość? 

Program i pełna lista prelegentów na stronie: www.zdalnelekcje.pl

Zarejestruj się – liczba miejsc ograniczona

13 maja o godzinie 19:00 

wieczór metodyczny z Panią Agnieszką Górską-Pukownik, która jest autorką obudowy metodycznej do podręcznika Fizyka Wydawnictwa MAC.

Spotkanie odbędzie się pod tym linkiem

 WEBINARIUM 25.04.2020 godz. 18:00  

"Jakby CO2!" - Eksperci IBSE 2020 

dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych 

 2-godzinne spotkanie "na żywo"! 

profil Centrum Chemii w Małej Skali

22 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi.

Przewodnim tematem tegorocznej 50.edycji święta będzie ochrona klimatu i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

W tym roku 22 kwietnia Ministerstwo Klimatu wspólnie z Bankiem Ochrony Środowiska oraz Fundacją BOŚ, przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaprasza  nauczycieli oraz uczniów klas 7-8 szkół  podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych na warsztaty on-line „Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu”. 

Warsztaty odbędą się w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Postaw na Słońce”, promującego odnawialne źródła energii.

W programie warsztatów wykłady ekspertów:

dr Mariusz Gogół „Zrozumieć globalne ocieplenie - mechanizm i konsekwencje” 

dr Tomasz Rożek „OZE. Skąd mamy prąd?” 

oraz warsztaty filmowe „Jak zwykłym telefonem komórkowym nakręcić profesjonalny film?

”z Szymonem Chałupką (vlog „Filmujemy!”).

 Warsztaty on-line będą dostępne na żywo 22 kwietnia na stronie www.dzienziemiwmk.pl

 O godz. 11:40  należy kliknąć w link www.dzienziemiwmk.pl, gdzie również będzie znajdować się instrukcja, jak zalogować się do specjalnego czatu, aby móc zadać pytanie ministrowi Michałowi Kurtyce.

Wydarzenie to zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Cykl szkoleń on-line dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych 

6-8 kwietnia 2020  -  METODA IBSE


6 kwietnia - PONIEDZIAŁEK -  godzina 21:00 do 22:00

 bez zapisów, na www.facebook.com/centrumssc 

Wstęp do szkoleń, innowacje, metoda IBSE. Eksperci - Sylwia Wierzbicka, Paulina Waćkowska i Jakub Sypniewski.


7 kwietnia  - WTOREK  - webinarium godz.19:00 - 20:00

Renata Sidoruk-Sołoducha

Program: Przykłady wykorzystania prostych eksperymentów, projektów oraz wspartych TIK w edukacji przyrodniczej online. IBSE – doświadczenia tradycyjne i cyfrowe w nauczaniu zdalnym. 

link do zapisów: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxOQqYtMBhSrBp8yrtkKLHcym8sFmHXx3zZzrtmSjvXsKMKw/viewform


8 kwietnia - ŚRODA - webinarium  godz.17:00 - 18:00

Aleksandra Kwiek

Program:IBSE na lekcjach biologii i chemii;

dwa scenariusze lekcji - Pacjent zero; Chemia w walce z drobnoustrojami .

link do zapisów:

https://docs.google.com/forms/d/1bV-dEb1MFm9vmExcAPAQh6S8VY2QWYEMbFTuVCJqA0g/viewform?fbclid=IwAR3DHb-QmBIdnOTZcogctwffdVUkGhBddjPnHm5mkrtq3rLfW4PlUSrTVIY&edit_requested=true


Konferencje  w dnu 7 i 8 kwietnia  są certyfikowane i  obowiązują zapisy .Dodatkowe informacje na bit.ly/ambasadaibse

Polski realizator Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń i partner @MAC - Kompleksowe rozwiązania dla edukacji.

Bezpłatna konferencja on-line dla nauczycieli

Konferencja  „E-LAB cz.2”   

czwartek, 2 kwietnia 2020 godz.20:00 - 21:30

https://www.facebook.com/events/2690215501253831/
Bezpłatne zajęcia on-line dla uczniów 

Zajęcia z leśnikami dla uczniów klas I -IV szkół podstawowych 

piątek, 3 kwietnia 2020  godz.10:00 

Skorzystajmy z propozycji edukacyjnej Lasów Państwowych i poczujmy wiosnę, zostając w domu…


KONKURSY

Zaproszenie do udziału w konkursie  dla młodych wynalazców i konstruktorów pt. “Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2020” 

WSZYSTKIE WIADOMOŚCI

Konferencje warsztaty

Sieć współpracy

 i samokształcenia

Zasoby edukacyjne

Konkursy

Serwisy ekologiczne

Inicjatywy ekologiczne

Współpracują              z nami 

Kontakt: Barbara Michałek-Piernik

e-mail: bmichalek@wombb.edu.pl

E – konferencja „E-LAB cz.1”

Aby pobrać certyfikat z e-konferencji "E-LAB", która odbyła się  w dniu 25 marca 2020 r. należy wejść na stronę mac.pl/e-konferencje/e-lab-chemia-1, utworzyć swoje konto lub zalogować się, jeśli macie już Państwo konto i pobrać zaświadczenie.Dobre praktyki pedagogiczne nauczycieli  "Sieci współpracy                 i samokształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych               i inicjatorów akcji ekologicznych" działającej w RODN "WOM" w Bielsku-Białej we współpracy z Nadleśnictwem Bielsko

https://www.wombb.edu.pl/1.06. 2020   Konkurs internetowy Parki Krajobrazowe Polski

Konkurs internetowy przeznaczony jest dla uczniów, którzy uczęszczają do szkół podstawowych zlokalizowanych na obszarze gmin, na terenie których znajdują się Parki Krajobrazowe. Na terenie województwa  śląskiego znajduje się 8 parków krajobrazowych, a w naszym rejonie 3 z nich:

Park Krajobrazowy Beskidu Małego

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego

Żywiecki Park Krajobrazowy

KIEDY?

Od 1 czerwca do końca roku szkolnego czyli 26 czerwca. 

I etap będzie trwał od 1 do 25 czerwca (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem Bożego Ciała i piątku 12 czerwca). O godzinie 8.00 publikowany będzie zestaw składający się z 5 pytań testowych. Pytania dostępne będą do godziny 20.00. Przez pierwsze dwa tygodnie możecie się spodziewać stosunkowo łatwych pytań, a później poziom trudności będzie wzrastał. Finał odbędzie się 26 czerwca 2020 r. w godzinach 16.00-18.00. 

Organizatorem konkursu jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego we współpracy z Porozumieniem Parków Krajobrazowych Polski.

Konkurs ma charakter ogólnopolski.

Informacje o konkursie na stronie https://konkursy.zpkwm.pl/konkurs-pkp/

Regulamin https://konkursy.zpkwm.pl/regulamin-konkursu-parki-krajobrazowe-polski/